POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

privind protectia datelor cu caracter personal


ASOCIAŢIA ELITE ART CLUB UNESCO, numită în continuare Elite, cu sediul în Bucureşti, Str. Valea Cascadelor Nr.4, Bl.A4, Sc.1, Etj.6, Apt.18, sector 6, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor ţinut la grefa Judecătoriei sector 6, număr dosar 17/PJ/2003, Bucureşti, avand Cod Fiscal 15317229, cu date de contact e-mail eliteartgalerie@eliteart.org, telefon +40 748 100 270 vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Definiții

"Date cu caracter personal" (sau date personale) înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

În orice situație, ASOCIAŢIA ELITE ART CLUB UNESCO (Elite) vă va solicita minimul de date personale necesare realizării scopului pentru care sunt colectate acele date.


Ce date cu caracter personal prelucrăm?


Politica Elite privind protecția și securitatea datelor personale este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

  

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal


În conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Elite are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Elite prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

Datele cu caracter personal colectate cum ar fi imaginea, comportamentul si, in anumite cazuri, numele si vocea persoanei fizice pot fi prelucrate de Operator prin realizarea de fotografii si/sau filmari (in forma initiala sau intr-o forma adaptata, modificata, trasformata, ori completata a materialului filmat/fotografiat) cu ocazia fiecarui eveniment. si pot fi utilizate pe orice canale media in scopul mediatizarii evenimentului, dar si a partenerilor Operatorului (parteneri media, sponsori, parteneri contractuali) care sustin Operatorul in implementarea si organizarea fiecarui eveniment, precum si in orice scopuri compatibile, conexe si corelate (inclusiv monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi a bunurilor private; o astfel de monitorizare se poate realiza si de catre partenerii contractuali ai Operatorului pentru motive de securitate a spatiului apartinand/administrat de respectivul partener contractual si in care se desfasoara evenimentul).


Sursa datelor cu caracter personal


Elite colectează date personale direct de la dumneavoastră sau din documente și surse publice.

Care este temeiul legal pentru prelucrare?


Cat timp stocăm datele?


Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților și scopurilor prezentate mai sus.

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor declarate după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Rețineți faptul că în situațiile expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege. 


Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal


Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (Elite) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:, partenerilor de afaceri (de exemplu colaboratori în cadrul organizării evenimentelor) sau altor terți (de exemplu băncii prin intermediul căreia efectuăm plata către dumneavoastra). 

Vă vom informa cu privire la orice modificari privind transferul de date personale înainte de efectuarea acestuia sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, avand la bază consimțămantul dvs. sau alt temei juridic.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dvs. nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, vă vom informa și ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, avand la bază consimțămantul dumneavoastră explicit sau alt temei legal.


Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora


Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să ne contactați direct la adresa: eliteartgalerie@eliteart.org sau în scris la sediul Elite, în Bucureşti, Str. Piata Natiunile Unite nr. 3-5, bl B 2 parter , sector 4. 


Fiecare cerere primita va fi analizată și este posibil să vă solicităm informații suplimentare astfel încat să găsim soluția optimă prin care îți vom facilita exercitarea drepturilor.